Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009Για πρώτη λοιπόν φορά η πόλη της Πρέβεζας αποτυπώνεται το 1938 με κάθε λεπτομέρεια. Κάθε επόμενο σχέδιο θα έχει ως υπόβαθρο την αποτύπωση αυτή. Το σωζόμενο τοπογραφικό σχέδιο βρίσκεται στα αρχεία της πολεοδομίας του Δήμου. Αποτελείται από 87 πινακίδες διαστάσεων 50 εκ. επί 70 εκ. όπου έχει αποτυπωθεί ολόκληρη η πόλη σε κλίμακα 1:200. Επίσης, στα αρχεία υπάρχει ένα πολυγωνομετρικό και ένα τριγωνομετρικό διάγραμμα όπου φαίνονται οι μετρήσεις και τα σταθερά σημεία που βοήθησαν στην τοπογράφηση της πόλης. Σε αυτά υπάρχει η ημερομηνία που έγινε η τοπογράφηση (Ιούνιος 1938) καθώς και η υπογραφή του μηχανικού που έκανε την αποτύπωση. Έτσι μας διευκρινίζονται στοιχεία που μέχρι στιγμής ήταν άγνωστα και ακουγόταν αρκετή παραφιλολογία περί αυτών. Από τις 87 πινακίδες 4 έχουν χαθεί. Επίσης, από το πολυγωνομετρικό διάγραμμα δημιουργείται η εντύπωση ότι ίσως υπάρχουν και άλλες πινακίδες αποτύπωσης στο βόρειο τμήμα της πόλης.
Η έκταση που αποτυπώνεται στο σχέδιο του 1938 αφορά την εντός τάφρου περιοχή στην οποία περιορίζεται ακόμα η πόλη της Πρέβεζας. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία γίνεται γνωστό ότι ο πληθυσμός της Πρέβεζας τότε ήταν περίπου 9.000 κάτοικοι.

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης συγκεντρώθηκαν οι σωζόμενες πινακίδες του τοπογραφικού σχεδίου. Έγινε καταγραφή όλων των στοιχείων που μας δίδονται από το τοπογραφικό καθώς και ψηφιοποίησή τους. Καταμετρήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν ένα-ένα τα κτίσματα για να προκύψουν συνολικά συμπεράσματα σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της πόλης. Έτσι προέκυψαν στοιχεία για το δομημένο και ελεύθερο χώρο, τα ύψη των κτισμάτων, τον τρόπο δόμησής τους, το οδικό δίκτυο αλλά και στοιχεία για κάθε κτίσμα μεμονωμένα. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν με πληροφορίες από δημοσιευμένες πηγές, για να προκύψει πιο ολοκληρωμένο και εποπτικό αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου